کاربردها:

مورد استفاده در:

üچاه های کشاورزی

üچاه های صنعتی

üو...

قابلیت ها:

ü     مشاهده میزان آب استخراج شده از چاه در لحظه و یا در دوره های زمانی مورد نظر

ü     قابلیت کنترل توسط مرکز جمع آوری و مدیریت برداشت چاه های منطقه

ü     صدور فرمان قطع جریان آب و خاموش کردن  تابلو برق در صورت اتمام سهمیه تخصیص داده شده یا هر نوع دستکاری غیر مجاز

ü     ثبت قرائت ها و رخدادهای روزانه 

ü کنترل برداشت بی رویه از چاه ها

 

 

 

امکانات پرتال مرکزي درمرکزکنترل منطقه:

مشاهده میزان کل برداشت چاه ها تاکنون و میزان باقیمانده از سهمیه کشاورز ها،اعمال فرامین قطع و وصل،بررسی وضعیت خطاهای پیش آمده تک تک چاه ها،رسم منحنی های مصرف جهت هر کدام از مشترکین،شارژ سیمکارت های مشترکین و ذخیره سازی اطلاعات کسب شده از هرکدام از چاه ها.

 

ویژگی ها:

ü     نمایش میزان سهمیه تا حداکثر 15.999.999 m3

ü     نمایش میزان برداشت تا حداکثر 15.999.999 m3متر مکعب

ü     نمایش میزان باقیمانده سهمیه از صفر تا حداکثر 15.999.999 m3متر مکعب

ü     نمایش میزان جریان عبوری مایع به صورت لحظه ای تا حداکثر lit/s 999.9

ü     نمایش میزان درصد آنتن دهی GSM/GPRS

ü     محافظت از سیستم در حالت دو فاز شدن برق ورودی

ü     بستن شیر برقی و همچنین خاموش کردن تابلو فرمان الکتروپمپ در صورت قطع برق

ü     ذخیره سازی آخرین اطلاعات موجود در حافظه ماندگار سیستم به طوریکه با قطع برق نیاز به بروز کردن اطلاعات نمی باشد

ü     خاموش کردن و فعال کردن سیستم از طریق پرتال مرکزی

ü     ارسال تنظیمات (سهمیه بندی و...) از طریق پرتال مرکزی

  

دانلود کاتالوگ