در اين روش در داخل مجرای پارشال فلوم که سازه ای است با شکل خاص در مسير کانال, مقدار حجم عبوری مايع اندازه گيری می شود.طرح خاص اين مجرا طوری است که دبی مايع عبوری از آن تابعی از ارتفاع مايع در فاصله مشخصی از ورودی تا گلوگاه می باشد. دقت اين روش 1 تا 5 درصد بوده و به ظرافت «ساخت سازه» و «دقت دستگاه» و «دقت در نصب سنسور دستگاه روی سازه» دارد. سنسور اولتراسونيک در بالای مسير عبور آب و فاضلاب نصب گرديده و دائما امواج مافوق صوت را به سطح مايع ارسال و انعکاس آنها را دیافت میکند. زمان ارسال و دریافت توسط ميکروپروسسور پروسس گرديده و اين سيگنال را به مقادير ديجيتالی ارتفاع يا دبی لحظه ای و يا دبی کل تبديل می کند.

اندازه گیری از طریق سازه پارشال را میتوان از طریق فلومتر اولتراسونیک انجام داد.

فلومتر اولتراسونیک مدل IMC750  و مدل پالسار از جمله فلومترهای مورد استفاده در این روش می باشند.

 

 

فلومتر اولترا سونیک مدل IMC 750 

             (جهت اندازه گیری دبی در کانال های باز با استفاده از سازه پارشال)

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 

 

فلومتر اولترا سونیک مدل پالسار  

             (جهت اندازه گیری دبی در کانال های باز با استفاده از سازه پارشال)

دانلود کاتالوگ